prawo

Jakie kryteria trzeba spełniać aby otrzymać zezwolenie na poszukiwania?

Otrzymałem odpowiedź Konserwatora Zabytków w tej sprawie.

Poprosiłem o informację oraz warunki jakie trzeba spełnić  w sprawie zgody na poszukiwania detektorem metalu na terenie RP, wyłącznie na polach ornych i terenach prywatnych za zgodą właściciela. Zaznaczyłem, że obiekty zabytkowe wydobyte będą dostarczane do muzeum regionalnego. Dodatkowo swoją prośbę zmotywowałem faktem iż na terenach pól ornych dochodzi do niszczenia zabytków zalegających w ziemi poprzez wykonywanie prac polowych za pomocą ciągników i sprzętu rolniczego. Poinformowałem konserwatora, że staram się o zgodę na poszukiwania wyłącznie na tych terenach opisanych wyżej, wyłączając stanowiska archeologiczne, tereny cmentarzy, tereny sąsiadujące z zabytkami, Parki Narodowe oraz Lasy Państwowe.

Oto odpowiedź konserwatora:

W odpowiedzi na e-mail z dnia 14 luty 2019 r., data wpływu dnia 17 luty 2019 r., dotyczący wskazania zasad prowadzenia poszukiwań zabytków i uzyskania pozwolenia, Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w ************************** informuje, że zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r. poz. 1446 z późn. zm.) poszukiwania ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych, w tym zabytków archeologicznych, przy użyciu wszelkiego rodzaju urządzeń elektronicznych i technicznych, wolno prowadzić tylko na podstawie pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków.

Baner MaxiTrade - platforma inwestycyjna

Zasady uzyskania pozwolenia na prowadzenie poszukiwań określa Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 października 2015 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (Dz. U. z 2015 r. poz. 1789).

Zgodnie z §9 cyt. Rozporządzenia wniosek o wydanie pozwolenia na poszukiwanie zabytków powinien zawierać:

  1. imię, nazwisko i adres lub nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy;
  2. wskazanie miejsca poszukiwania zabytków, np. na załączonej mapie;
  3. wskazanie przewidywanego terminu rozpoczęcia i zakończenia poszukiwań zabytków;
  4. uzasadnienie wniosku;
  5. imię, nazwisko i adres osoby kierującej poszukiwaniami zabytków albo samodzielnie prowadzącej te poszukiwania.
  6. program poszukiwania zabytków;
  7. dokument potwierdzający posiadanie przez wnioskodawcę tytułu prawnego do korzystania z nieruchomości, uprawniającego do występowania z tym wnioskiem, albo oświadczenie wnioskodawcy o posiadaniu tego tytułu, a w przypadku gdy z wnioskiem występuje podmiot zamierzający prowadzić te działania, zgodę właściciela lub posiadacza nieruchomości na ich prowadzenie.

Przypominam jednocześnie, że w myśl art. 35 ust. 1 i 2 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami przedmioty będące zabytkami archeologicznymi przypadkowo znalezione oraz pozyskane podczas poszukiwań przy użyciu urządzeń elektronicznych i technicznych, stanowią własność Skarbu Państwa. Zgodnie z art. 35. ust. 3 cyt. ustawy miejsce przechowywania zabytków archeologicznych przypadkowo znalezionych albo pozyskanych w wyniku poszukiwań określa wojewódzki konserwator zabytków, przekazując je, w drodze decyzji, w depozyt muzeum lub innej jednostce organizacyjnej, za jej zgodą.

Natomiast działania, o których Pan pisze, wyczerpują definicję badań archeologicznych, prowadzonych metodą Archeologicznego Zdjęcia Polski, ponieważ ich celem jest systematyczna prospekcja terenowa dużych obszarów i poprzez zebranie zabytków ruchomych zewidencjonowanie nowych lub weryfikacja znanych stanowisk archeologicznych. Stanowiska (zabytki) archeologiczne, bez względu na stan zachowania, zgodnie z zapisami ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, podlegają ochronie i opiece konserwatorskiej.

            Informuję, że badaniami archeologicznymi kierować może lub wykonywać je samodzielnie jedynie osoba, posiadająca kwalifikacje określone w art. 37e cyt. ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, tj. ukończyła studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, w zakresie archeologii i przez co najmniej 12 miesięcy brała udział w badaniach archeologicznych, także poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Zasady uzyskania pozwolenia na prowadzenie badań archeologicznych określa cyt. wyżej Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 października 2015 r.

Należy podkreślić, jak ważne jest w realizacji zadań, związanych z ochroną zabytków i opieką nad zabytkami, prowadzenie odpowiedniej dokumentacji poszukiwań zabytków. Pozwala ona na jednoznaczną identyfikację i dokładną przestrzenną lokalizację wszystkich czynności oraz dokonanych odkryć, które można wykorzystywać przy weryfikacji stanu zachowania stanowisk archeologicznych, w ocenie przewidywanych zagrożeń i możliwości ochrony zabytków archeologicznych, m. in. w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

            Ważny jest nie pojedynczy zabytek ruchomy, który po wydobyciu staje się tylko przedmiotem w kolekcji prywatnej czy zbiorach muzealnych, lecz miejsce, z którego pochodzi i otoczenie, w którym się znajdował. Archeolog dysponuje odpowiednim przygotowaniem merytorycznym i metodologicznym, dlatego dokumentuje swoje działania umożliwiając wykorzystanie opracowanych przez siebie informacji o stanowisku przez innych badaczy.      

Dlatego, jeśli zajmuje się Pan ratowaniem zabytków, mógłby Pan podjąć współpracę z działającymi w obszarze ******* Delegatury archeologami, a wtedy pasję Pana można realizować skutecznie.

W przypadku wątpliwości i dalszych pytań zapraszam do kontaktu.

***********

Czy ktoś z Państwa połapał się w tej całej dokumentacji co trzeba zrobić, żeby takie pozwolenie dostać? Czy ktokolwiek z nas jest wstanie takie pozwolenie otrzymać? Wiele osób po prostu sobie odpuszcza…

To co jest zabytkiem a co nim nie jest? Cała Polska to jedno wielkie stanowisko archeologiczne?

%d bloggers like this: