Król Kazimierz III Wielki. Jeden z największych władców Polski

Kazimierz III Wielki jest uznawany za jednego z największych władców Polski. Podczas jego panowania Polska bardzo mocno się rozwijała. Wiele ważnych spraw załatwiał drogą dyplomacji.

Kazimierz III Wielki (ur. 30 kwietnia 1310 w Kowalu, zm. 5 listopada 1370 w Krakowie) – najmłodszy syn Władysława I Łokietka i Jadwigi Bolesławówny, król Polski w latach 1333–1370, ostatni monarcha z dynastii Piastów na tronie polskim. W historiografii jest uważany za jednego z najwybitniejszych władców Polski

Sarkofag Kazimierza III Wielkiego: Wikipedia/Domena Publiczna

Dokonania Kazimierza III Wielkiego

Aby wypisać wszystkie dokonania tego wielkiego Króla Polski trzeba poświęcić kilka godzin a i tak nie jesteśmy w stanie napisać wszystkiego. Słowa Jana Długosza “zastał Polskę drewnianą, a zostawił murowaną” są jak najbardziej prawdziwe i idealnie podsumowują dokonania tego władcy. Kazimierz III Wielki podczas swoich rządów zarządził fortyfikowanie wielu miast. Osobiście nadał prawa miejsce ponad 100 miejscowości i założył 1000 wsi. Był niesamowitym strategiem i dyplomatą ponieważ właśnie przy pomocy instynktu dyplomatycznego powiększył ziemie Polskie ponad dwukrotnie.

Czechy: 1335 umowa wyszehradzka (odkupienie od Jana Luksemburskiego prawa do tytułu “króla polskiego” za 20.000 kop groszy praskich, z jednoczesną rezygnacją z praw do Śląska)
Krzyżacy: 1343 pokój kaliski (odzyskanie Kujaw i ziemi dobrzyńskiej, potwierdzenie praw do Pomorza Gdańskiego, choć zostawionego w zarządzie krzyżackim jako “wieczysta jałmużna”)
podporządkowanie Mazowsza (doprowadzenie do hołdu tamtejszych książąt, przeforsowanie własnego kandydata na biskupa płockiego)
przyłączenie Rusi Halicko-Włodzimierskiej 1340-1366
umowa sukcesyjna z Węgrami na wypadek bezpotomnej śmierci (Ludwik Andegaweński)

Liczy się rozwój królestwa

Król nie zamierzał rozlewem krwi rozwiązywać wszystkich sporów z sąsiadami. Umowy traktował bardzo poważnie i wiążąco. Ukoronowaniem polityki zagranicznej Kazimierza był zjazd monarchów europejskich w Krakowie (1364) z ucztą u Mikołaja Wierzynka. Był tam obecny m.in. cesarz, ale to polski król zasiadał na honorowym miejscu.

W 1334 władca rozszerzył na całe Królestwo Polskie postanowienia statutu kaliskiego księcia Bolesława Pobożnego, grupy Żydów. Gminy żydowskie uzyskały m.in. wyjęcie spod jurysdykcji prawa niemieckiego i ograniczone podlegały sądom królewskim.

Przyjęcie Żydów, obraz Wojciecha Gersona (1874)

Król Kazimierz przyłączył ziemie wschodnie do Polski (Litwę i Tatarów) co bardzo mocno umocniło wpływy Królestwa Polskiego na wschód. Inwestował w naukę zakładając Akademię Krakowską (1364) odwzorowanej na uczelniach w Pawie i Bolonii. Wierzył, że uczeni są drugą siłą rozwijającego się Królestwa Polskiego.

Do dziś możemy podziwiać ,,Orle gniazda ” na Śląsku. Wybudował ponad 53 zamki i fortyfikacje. Bardzo dużą ilość możemy podziwiać do dnia dzisiejszego.

Dodaj komentarz